Det du kan ge, kan ge liv

072 55 55 160

Du har ett av de viktigaste jobben som finns.
Att hitta en plats, en hjälp, ett stöd för de barn och ungdomar som behöver dig. De behöver dig, ditt engagemang och din kunskap för att få hjälp. De behöver komma till rätta med det som inte fungerar i deras liv. Barn och ungdomar som behöver dig för att få hjälp med att hitta en fungerande framtid.

Östervåla Gård HVB

Målgruppen är flickor/unga kvinnor mellan 16 år till och med 20 år med psykosociala problem. Behovet som flickorna har är att få hjälp, stöd och behandling med sina behov och brister t.ex. bristande social kompetens, relationsproblem samt svårigheter att följa regler och struktur över tid.

Behovet och bristerna kan också orsaka problem att klara skola och/eller arbete. Flickorna kan också ha ADHD och ADD av mildare grad.

Vi kan inte ta emot flickor med missbruk av alkohol, droger och andra beroendeframkallande medel.

Förutom en strukturerad vardag med skola, sysslor och fritid utgår den individuella behandlingen från socialtjänstens genomförandeplan/vårdplan, den placerades och vårdnadshavarens behov och önskemål, som tillsammans med behandlingsansvarig och medarbetare från Östervåla Gård HVB utformar en behandlingsplan.

Östervåla Gård HVB har en grundstruktur som bygger på att dagen skall vara strukturerad utifrån behandlingsinslagen där den placerades behov av individuellt och gemensamt inriktade insatser och fritidsaktiviteter är en del av vardagen.

Vi använder ADAD som probleminventeringsinstrument och ADAD-intervju ska genomföras senast en vecka efter inskrivning. ADAD utgör ett viktigt instrument för att bättre utreda den placerades problembild då intervjun bygger på den placerades egna svar på frågorna.

Vi erbjuder KBT inriktade metoder som tex MI, miljöterapeutiskt, lösningsfokuserat och lågaffektivt förhållningssätt som instrument för att engagera, entusiasmera och motivera till individuell utveckling av identitet, social kompetens och utbildning.

Vidare medverka till att stödja de placerade till en normal dygnsrytm, hälsosamma livs vanor både fysiskt och psykiskt samt en ökad kroppsuppfattning för ett stabilare känsloliv. Genomförandeplanen är den del av vårdplanen som avser behandlingens uppdrag för den placerade. Behandlingsplanen är Östervåla gård HVB:s uppdelning av genomförandeplanen i mindre delar för att skapa ett tydligare förhållande mellan mål och genomförande.

Skattningar och tester utgör en del av behandlingsplanen för att identifiera problem och behovsbilden. Kontinuerliga behandlingskonferenser (sker enligt BBIC) säkerställer kvalitetssäkring och behandlingsresultat i förhållande till genomförandeplan.

Östervåla Gård HVB har en personalhandbok som beskriver personalens ansvar och arbete i förhållande till gällande lagstiftning, regler och föreskrifter.
Dokumentation, journalföring, beteendeskattning avvikelsedokumentation och incidentrapporter utgör grunden för en kontinuerlig riskanalys och bedömning av behandlingsverksamhetens behov av utveckling och förändring.

Ledningen ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder för att dels minimera risker för missförhållande men också för att säkerställa kvaliteten i behandlingen.
Behandlingens uppföljning och utvärdering sker utifrån överenskommelse med berörd socialtjänst med BBIC:s behovstriangel och i första hand ”Barnets behov” och i andra hand ”Föräldrarnas förmåga”.

Veckoschema och dagsschema med tydliga instruktioner för varje aktivitet. Rutinerna beskriver tydligt vad, när, var, och hur samt vem flickan ska utföra aktiviteten med.
Flickorna omfattas inte av skolplikt. Östervåla Gård HVB har för avsikt att som verksamhetsinriktning erbjuda en adekvat utbildning inriktad på IT. Utgångspunkten för denna utbildning är att erbjuda den placerade möjlighet att återhämta vad som förlorats från grundskola och gymnasium men samtidigt erbjuda en inriktning mot IT.

På Östervåla Gård HVB arbetar personer som är utbildade till socionom, socialpedagog, behandlingsassistent/pedagog, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning med inriktning på arbete med människor. Vid behov konsulteras även psykolog, läkare, terapeuter och IT-pedagog.

Du kan även nå oss genom kontaktformuläret